Invitasjoner
Einladung.net - Einladungen kostenlos und einfach verschicken! invitasjon
   
Generelle betingelser og vilkår for Inviter.no


1.0 Definisjoner
a) Med Privatkunden menes privatpersoner og ikke-kommersielle organisasjoner
b) Med Bedriftskunden menes bedrifter og kommersielle organisasjoner
c) Med Kunden menes Privatkunden og Bedriftskunden.
d) Med skriftlig menes i denne avtalen elektronisk kommunikasjon (e-post), brev eller telefaks.


2.0 Generelt

Under navnet Inviter.no tilbyr Cotech AS Privatkunden muligheten til å benytte Inviter.no sine tjenester i form av å lage og sende invitasjoner per epost og SMS, samt en rekke funksjoner knyttet opp til dette.

For disse tjenestene gjelder følgende generelle vilkår, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom Kunden og Inviter.no.


3.0 Kundens forpliktelser

3.1 Privatkunden forplikter

a) å overholde vilkårene inntatt i denne avtalen

b) å betale for SMS-tjenestene i den grad Privatkunden ønsker å benytte seg av disse

3.2 Bedriftskunden må inngå særskilt skriftlig avtale med Inviter.no og betale for bruken av Inviter.nos tjenester før Bedriftskunden kan benytte seg av disse tjenester. For øvrig forplikter Bedriftskunden å følge vilkår inntatt i denne avtalen.

3.3 Både Privatkunden og Bedriftskunden forplikter seg til

a) å ikke benytte Inviter.no sine tjenester på et vis som strider mot norsk lovgivning

b) å ikke benytte Inviter.no sine tjenester på et vis som virker støtende

c) å ikke benytte Inviter.no sine tjenester på en måte som medfører tap, skade eller annen ubeleilighet for Inviter.no eller tredjepart.

d) hvis det kreves, å innhente tillatelse fra enkeltpersoner eller myndigheter for å via Inviter.no sine tjenester overføre og lagre informasjon eller tilby visse varer og/eller tjenester.

e) ved bruk av Inviter.no sine tjenester ikke å benytte utstyr eller programvare som ikke oppfyller de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

3.3 Kunden garanterer videre at det materialet som kunden sender igjennom eller lagrer på inviter.no ikke:

a) bryter med opphavsretter, patent, rett til varemerke og andre immaterielle rettigheter.

b) er av pornografisk karakter eller inneholder pornografi i noen form.

c) er injurierende, ærekrenkende, forulempende, truende eller uanstendig.

d) er eller kan oppfattes som uønsket reklame.

e) bryter med norsk lovgivning.


4.0 Inviter.no sine rettigheter

4.1 Inviter.no har rett til å loggføre bruken av alle sine tjenester. Denne loggføringen skjer ved hjelp av IP-nummer, dato og tidspunkt.

4.2 Inviter.no har rett til, etter pålegg fra politiet, å gi politiet tilgang til å granske det materialet som sendes, mottas eller lagres gjennom Inviter.no sine tjenester.

4.3 Hvis materialet eller informasjonen som kunden sender eller lagrer gjennom Inviter.nos tjenester ikke oppfyller de vilkår som er regulert i denne avtalen, har Inviter.no rett til umiddelbart å frata Kunden adgangen til Inviter.no sine tjenester.

4.4 Inviter.no har rett til å la tjenesten opphøre med en ukes varsel via e-post til Kundens adresse. Dette gjelder uansett opphørsgrunn.


5.0 SMS-Tjenester

5.1 En SMS-kreditt er en forhåndkjøpt rett til å sende en SMS-melding med en total lengde på inntil 160 tegn igjennom inviter.no sine tjenester til en mobiltelefon i det norske telefonnettet (ikke spesialnummer, sms-tjenester mv).

5.2 Inviter.no har krav på betaling av en -1- SMS-kreditt for alle SMS- meldinger (begrenset oppad til 160 tegn i total lengde) for alle SMS-meldinger som blir sendt av brukeren fra Inviter.no sine sider.

Dette gjelder selv om Kunden taster inn ugyldig mobiltelefonnummer, feil mobiltelefonnummer mv.

5.3 Inviter.no forplikter å videreformidle meldingen til sin SMS gateway-leverandør, men har ikke ansvar for om meldingen faktisk blir levert til mottaker.

5.4 SMS-kreditten er gyldig i 6 -seks- måneder etter den er blitt kjøpt, og vil etter den tid ikke kunne benyttes av Kunden.

5.5 Dersom Inviter.no beslutter å innstille tjenesten, må SMS-kredittene brukes opp innen utløpet av den frist som følger av varsel, jf pkt 4.4.

Det ytes ingen erstatning for ubrukte SMS-kreditter som enten er foreldet etter første ledd eller som skyldes at SMS-kredittene ikke er benyttet før Inviter.no innstiller sine tjenester etter pkt 4.4


6.0 Tilhørighet/brukerkonto

6.1 For benyttelse av Inviter.no sine tjenester får Kunden tildelt brukerkonto med et passord.

6.2 Kunden forplikter seg til å ikke overlate passordet til andre eller på annen måte gi uvedkommende tilgang til samme brukerkonto.

Videre forplikter han seg til å benytte brukerkontoen og passordet på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til opplysningene.

6.3 Kunden skal umiddelbart melde til Inviter.no hvis det er grunn til å mistenke at uvedkommende kjenner til Kundens passord.


7.0 Kundetjeneste

Inviter.no tilbyr en kundetjenestefunksjon på e-post adressen kontakt@Inviter.no.


8.0 Kundens rett til oppsigelse

Kunden har rett til når som helst å si opp sin avtale med Inviter.no. Informasjon om kunden vil etter mottak av oppsigelse slettes uten ugrunnet opphold.

Oppsigelsen skal skje skriftlig.


9.0 Endringer

9.1 For å fortsette å utvikle Inviter.no sine tjenester, forbeholder Inviter.no seg retten til å foreta endringer av tjenestens utforming, driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner, system og øvrige funksjoner m m.

9.2 Inviter.no forbeholder seg retten til fortløpende å endre vilkår i denne avtalen. Kunden får beskjed om slike endringer under overskriften Nyheter på medlemssidene.

Kunden er selv ansvarlig for å sette seg inn i slike endringer.


10. Data

Tjenesten er basert på at Kunden selv sørger for å beskytte sine konfidensielle data mot innsyn fra uvedkommende. Inviter.no utøver ingen kontroll over de data som sendes eller mottas ved bruk av tjenesten og har heller intet ansvar for dette. Inviter.no vil ikke overlate passord, e-postadresser eller personlig informasjon til uvedkommende.


11.0 Ansvar

11. 1 Inviter.no har intet ansvar hvis det videreformidles materiell eller informasjon som etter Inviter.no oppfatning strider mot lovgivningen, skikk og bruk eller som risikerer å vekke forargelse eller virker støtende.

11.2 Inviter.no har kun ansvaret for skade som Inviter.no har forårsaket gjennom utvist skyld [endret fra grov uaktsomhet]. Inviter.no sitt ansvar er begrenset til erstatning for kundens direkte og for Inviter.no påregnelige utgifter.

11.3 Inviter.no har, uberørt av hva som er sagt ovenfor, ikke noe ansvar for tap, skade, kostnader eller annet som kan oppstå som følge av dataproblemer, materiell eller informasjon utvekslet på Inviter.nos tjenester.

Inviter.no sitt ansvar er videre under hver tolvmånedersperiode begrenset til et beløp som ikke overstiger 1.500 kr.

11.4 Varsel om erstatning kan ikke gjøres gjeldende med mindre varsel er gitt innen seks - 6 - måneder fra den dag kunden har fått eller burde fått kjennskap til den omstendighet varselet er grunnet på.


12.0 Suspensjon og opphør av avtalen.

12.1 Hvis en av partene forhindres i å holde sin del av avtalen på grunn av omstendigheter som ville gjøre det vesentlig mer byrdefullt å oppfylle avtalen, herunder feil fra underleverandører, suspenderer dette ytelsesplikten til en rimelig tid etter opphøret av slik omstendighet.

12.2 Hvis ytelse forhindres lengre enn tre -3 - måneder på grunn av omstendigheter beskrevet ovenfor, har partene rett til skriftlig å fratre avtalen.

12.3 Den part som ønsker enten å suspendere ytelsen eller å bringe avtalen til opphør (jf pkt 11.1 og 11.2), skal straks underrette den andre part om dette.

Slik underretting skal også gis når omstendighetene opphører.


13.0 Overdragelse

Kunden har ikke rett til, uten Inviter.nos skriftlige samtykke, helt eller delvis å overlate sine rettigheter og forpliktelser som følge av denne avtalen til en annen.

Inviter.no har rett til å overdra samtlige eller enkelte rettigheter og forpliktelser etter avtalen.


14. Tvister

14.1 Partene har ved denne avtalen vedtatt Oslo Tingrett som felles verneting, jf tvml § 36.

Ved forliksrådsbehandling har partene vedtatt Oslo Forliksråd som rett forliksråd, jf tvml § 276.

14.2. Skulle noen av denne avtales enkelte vilkår bli satt til side, vil resten av avtalen stå ved lag.

14.3. Inviter.no har ikke tapt sin rett til å gjøre brudd på denne avtalen gjeldende ved passivitet ved at Inviter.no ikke har gjort gjeldende tidligere brudd.


15. Denne avtalen tolkes og utfylles i samsvar med norske rettsregler.

16. Denne avtalen regulerer forholdet mellom Inviter.no og Kunden på omforent måte.